آسیا – مقدماتی جام جهانی

43:2313۰
نتایج زنده – لیگ ایران – آزادگان – قهرمانان آسیا – جام جهانی (آسیا) – یورو ۲۰۲۰
لیگ قهرمانان اروپا – لیگ اروپا – لیگ انگلیس – لیگ اسپانیا – لیگ ایتالیا – لیگ آلمان – لیگ فرانسه

۹ بهمن – ۱۰ بهمن – دیروز – امروز – فردا – ۱۴ بهمن – ۱۵ بهمن – ۱۶ بهمن – ۱۷ بهمن

 

بروز شده در: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۷

 

گروه ۱
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ سوریه ۵ ۵ ۰ ۰ ۱۴ ۴ ۱۰ ۱۵
۲ چین ۴ ۲ ۱ ۱ ۱۳ ۲ ۱۱ ۷
۳ فیلیپین ۵ ۲ ۱ ۲ ۸ ۸ ۰ ۷
۴ مالدیو ۵ ۲ ۰ ۳ ۶ ۱۰ ۶
۵ گوام ۵ ۰ ۰ ۵ ۲ ۱۹ -۱۷ ۰
گروه ۲
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ استرالیا ۴ ۴ ۰ ۰ ۱۶ ۱ ۱۵ ۱۲
۲ کویت ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۷ ۳ ۱۴ ۱۰
۳ اردن ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۰ ۲ ۸ ۱۰
۴ نپال ۵ ۱ ۰ ۴ ۲ ۱۶ -۱۴ ۳
۵ چین تایپه ۵ ۰ ۰ ۵ ۲ ۲۵ -۲۳ ۰
گروه ۳
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ عراق ۵ ۳ ۲ ۰ ۹ ۲ ۷ ۱۱
۲ بحرین ۵ ۲ ۳ ۰ ۳ ۱ ۲ ۹
۳ ایران ۴ ۲ ۰ ۲ ۱۷ ۳ ۱۴ ۶
۴ هنگ کنگ ۵ ۱ ۲ ۲ ۳ ۵ ۵
۵ کامبوج ۵ ۰ ۱ ۴ ۱ ۲۲ -۲۱ ۱
گروه ۴
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ازبکستان ۵ ۳ ۰ ۲ ۱۲ ۶ ۶ ۹
۲ عربستان ۴ ۲ ۲ ۰ ۸ ۴ ۴ ۸
۳ سنگاپور ۵ ۲ ۱ ۲ ۷ ۱۰ ۷
۴ یمن ۵ ۱ ۲ ۲ ۶ ۱۱ ۵
۵ فلسطین ۵ ۱ ۱ ۳ ۳ ۵ ۴
گروه ۵
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ قطر ۵ ۴ ۱ ۰ ۱۱ ۱ ۱۰ ۱۳
۲ عمان ۵ ۴ ۰ ۱ ۱۱ ۴ ۷ ۱۲
۳ افغانستان ۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۱۱ ۴
۴ هند ۵ ۰ ۳ ۲ ۳ ۵ ۳
۵ بنگلادش ۴ ۰ ۱ ۳ ۲ ۸ ۱
گروه ۶
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ژاپن ۴ ۴ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳ ۱۲
۲ قرقیزستان ۵ ۲ ۱ ۲ ۱۰ ۵ ۵ ۷
۳ تاجیکستان ۵ ۲ ۱ ۲ ۶ ۸ ۷
۴ میانمار ۵ ۲ ۰ ۳ ۵ ۱۳ ۶
۵ مغولستان ۵ ۱ ۰ ۴ ۲ ۱۰ ۳
گروه ۷
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ویتنام ۵ ۳ ۲ ۰ ۵ ۱ ۴ ۱۱
۲ مالزی ۵ ۳ ۰ ۲ ۸ ۶ ۲ ۹
۳ تایلند ۵ ۲ ۲ ۱ ۶ ۳ ۳ ۸
۴ امارات متحده عربی ۴ ۲ ۰ ۲ ۷ ۴ ۳ ۶
۵ اندونزی ۵ ۰ ۰ ۵ ۳ ۱۵ -۱۲ ۰
گروه ۸
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ترکمنستان ۵ ۳ ۰ ۲ ۸ ۵ ۳ ۹
۲ کره جنوبی ۴ ۲ ۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱۰ ۸
۳ لبنان ۵ ۲ ۲ ۱ ۵ ۳ ۲ ۸
۴ کره شمالی ۵ ۲ ۲ ۱ ۴ ۳ ۱ ۸
۵ سریلانکا ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱۶ -۱۶ ۰

۱۴ آذر ۱۳۹۹
پایان بازیقطر۵ – ۰بنگلادش
 
۲۷ آبان ۱۳۹۹
تعویقچینسوریه
تعویقفیلیپینمالدیو
 
۲۲ آبان ۱۳۹۹
تعویقچینفیلیپین
 
۲۲ مهر ۱۳۹۹
تعویقگوامچین
تعویقمالدیوسوریه
 
۱۷ مهر ۱۳۹۹
تعویقچینمالدیو
تعویقفیلیپینگوام
 
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
تعویقاسترالیااردن
تعویقبحرینهنگ کنگ
تعویقبنگلادشعمان
تعویقچینسوریه
تعویقتایوانکویت
تعویقهندوستانافغانستان
تعویقایرانعراق
تعویقژاپنقرقیزستان
تعویقکره شمالیترکمنستان
تعویقفلسطینیمن
تعویقفیلیپینمالدیو
تعویقعربستانازبکستان
تعویقکره جنوبیلبنان
تعویقتاجیکستانمیانمار
تعویقتایلندمالزی
تعویقاماراتویتنام
 
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
تعویقاسترالیاتایوان
تعویقبنگلادشهندوستان
تعویقچینفیلیپین
تعویقایرانبحرین
تعویقعراقکامبوج
تعویقژاپنتاجیکستان
تعویقاردننپال
تعویققرقیزستانمغولستان
تعویقلبنانسریلانکا
تعویقعمانقطر
تعویقعربستانفلسطین
تعویقکره جنوبیکره شمالی
تعویقسوریهگوام
تعویقاماراتتایلند
تعویقازبکستانسنگاپور
تعویقویتناماندونزی
 
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
تعویقافغانستانعمان
تعویقکامبوجایران
تعویقگوامچین
تعویقهنگ کنگعراق
تعویقاندونزیامارات
تعویقکویتاردن
تعویقمالزیویتنام
تعویقمالدیوسوریه
تعویقمغولستانژاپن
تعویقمیانمارقرقیزستان
تعویقنپالاسترالیا
تعویققطربنگلادش
تعویقسنگاپورعربستان
تعویقسریلانکاکره جنوبی
تعویقترکمنستانلبنان
تعویقیمنازبکستان
 
۷ فروردین ۱۳۹۹
تعویقاسترالیاکویت
تعویقبحرینکامبوج
تعویقبنگلادشافغانستان
تعویقچینمالدیو
تعویقتایواننپال
تعویقهندوستانقطر
تعویقایرانهنگ کنگ
تعویقژاپنمیانمار
تعویقکره شمالیسریلانکا
تعویقفلسطینسنگاپور
تعویقفیلیپینگوام
تعویقعربستانیمن
تعویقکره جنوبیترکمنستان
تعویقتاجیکستانمغولستان
تعویقتایلنداندونزی
تعویقاماراتمالزی
 
۲۸ آبان ۱۳۹۸
پایان بازیلبنان۰ – ۰کره شمالی
پایان بازیاردن۵ – ۰تایوان
پایان بازیعمان۱ – ۰هندوستان
پایان بازییمن۱ – ۲سنگاپور
پایان بازیافغانستان۰ – ۱قطر
پایان بازیعراق۰ – ۰بحرین
پایان بازیقرقیزستان۱ – ۱تاجیکستان
پایان بازیسوریه۱ – ۰فیلیپین
پایان بازیویتنام۰ – ۰تایلند
پایان بازیمالزی۲ – ۰اندونزی
پایان بازیهنگ کنگ۲ – ۰کامبوج
پایان بازیازبکستان۲ – ۰فلسطین
پایان بازیمالدیو۳ – ۱گوام
پایان بازیترکمنستان۲ – ۰سریلانکا
پایان بازیمیانمار۱ – ۰مغولستان
پایان بازینپال۰ – ۱کویت
 
لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=2836

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند