آشنایی با غار علیصدر در همدان + عکس

آشنایی با غار علیصدر در همدان + عکس

06:0011۰

آشنایی با غار علیصدر در همدان + عکس

راﻫﻬﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ: در روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم واﻗﻊ در ۷۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻗﺮار دارد و ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺠﺰا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺴﯿﺮ اول: ﻫﻤﺪان، ﻻرﺟﯿﻦ، ﺑﯿﺠﺎر، ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر ﻣﺴﯿﺮ دوم: ﻫﻤﺪان، ﺷﻬﺮ ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ، ﺳﻪ راﻫﯽ ﻧﻮژه، روﺳﺘﺎی ﻋﻠﯿﺼﺪر، ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم: ﻫﻤﺪان، ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد، ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر

ﻏﺎر ﻋﻠﯽﺻﺪر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﯾﮑﯽ از ﻏﺎرﻫﺎی ﺗﺎﻻﺑﯽ اﯾﺮان و از ﻣﻌﺪود ﻏﺎرﻫﺎی آﺑﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﻋﻠﯿﺼﺪر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ درون ﻏﺎر در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻏﺎر در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺎری ﻗﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ روﺳﺘﺎی ﻋﻠﯽﺻﺪر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺒﻮدراﻫﻨﮓ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع ﻏﺎر از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ۲۱۰۰ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻏﺎر داﻻنﻫﺎی ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ و دﻫﻠﯿﺰﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد.

ﻏﺎر ﺑﻪ ﻃﻮل ۱۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ۳ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﮐﺸﻒ ﺷﺪهاﺳﺖ. زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺪﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﺎر را ﺑﻪ دوره ژوراﺳﯿﮏ از دوران دوم زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ۱۳۶–۱۹۰) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ آﺑﻬﺎ، درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺰرﮔﯽ در درون ﻏﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و از اﯾﻦ رو ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﻏﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ. ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ۱۵ دی ۱۳۸۷ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی ﻋﻠﯽ ﺻﺪر و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف، از ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻏﺎر ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از آب آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻫﺎﻟﯽ ده ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎزاد آب ﻧﻬﺮ ﺳﺮاب ﺑﻪ ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر، از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن و ﺳﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آب در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﻏﺎر ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ۲/۲۰ ﻣﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻫﺎﻧﻪ ورودی ﻏﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺎر را ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺨﺮب ﻓﺎرﺳﯿﻨﺞ در ۲۲ آذرﻣﺎه ۱۳۳۶، و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ﮐﻒ ﻏﺎر ﺳﺮاب، آب ﻧﻬﺮ ﺳﺮاب ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﻃﯽ ۶ ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﺳﺎل ۱۳۴۲ ﺳﻄﺢ آب ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ورود ﺑﻪ ﻏﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردان ﺑﻪ درون ﻏﺎر ﺑﺎز ﺷﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﮐﺎوش ﺣﺮﻓﻪای و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر در ۵ ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۴۲ ﺷﻤﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ ۱۴ ﻧﻔﺮه از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻫﻤﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ روی آب، ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از درﯾﺎﭼﻪ، از ﺷﻌﺒﺎت و ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻋﻈﻤﺖ داﺧﻞ آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از وﺳﻌﺖ و ژرﻓﺎی درﯾﺎﭼﻪ و ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ و ارﺗﻔﺎع ﻏﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ. ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ، ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۵۲ دﻫﺎﻧﻪ ﻏﺎر ﺗﻨﮓ و در ﺣﺪود ۵۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻫﻨﻮردان ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد؛ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺎﺟﯿﻠﻮ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۱۳۴۱ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻫﻤﺪان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و از ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺎر ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺷﺨﺼﺎً دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن داﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزوی ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻮﻫﻨﻮردی و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن، ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻫﺎﻧﻪ ﻏﺎر در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۵۳ ﺑﻪ ﻋﺮض ۵ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ۳ ﻣﺘﺮ ﺑﺎز ﺷﺪ.

در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﺑﺎ ﺑﺘﻮنرﯾﺰی ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻒ ﻏﺎر، ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در ﻏﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻏﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﯾﻖ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻞ آن، در ﺗﺎرﯾﺦ ۴ ﺧﺮدادﻣﺎه ۱۳۵۵، ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ و ﺑﻠﯿﻄﻬﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ اداره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻤﺪان ﮔﺮدﯾﺪ.

آشنایی با غار علیصدر در همدان + عکس

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺎﺟﯿﻠﻮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻏﺎر ﺗﺎ ﺑﺤﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻏﺎر در ۵ ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۵۵ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﯿﺼﺪر و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف و آﺳﻔﺎﻟﺖ راهﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺎر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮای ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی در ده ﻋﻠﯿﺼﺪر اﻗﺪام ﺷﻮد. اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ از اﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن و» ﺳﺪ «اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، در ﺑﻨﭽﺎﻗﻬﺎ و اﺳﻨﺎد روﺳﺘﺎ، ﻧﺎم ده» ﻋﻠﯽ ﺳﺪ «وﻟﯽ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﻫﺎﻟﯽ» ﻋﻠﯽ ﺳﺮد «ذﮐﺮ ﺷﺪه. در زﻣﺎن اﺣﺪاث ﺟﺎده ﺑﺮای روﺳﺘﺎ در ﺳﺎل ۱۳۵۰، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺠﺮی در ﺗﺎﺑﻠﻮی راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮوژه ﻧﺎم ﺟﺎده را» ﻋﻠﯿﺼﺪر ﻧﻮﺷﺖ و از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮای روﺳﺘﺎ و ﻏﺎر ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺪ. ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎی آﺑﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ ﻏﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از ﻏﺎرﻫﺎی زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪی ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻏﺎر در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد، اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎز ﺳﻤﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد.

آب درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻏﺎر ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﺒﻮده و ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﻮر زﻧﺪ‌های در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻋﻤﻖ آب ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻏﺎر، ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ۵۵ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع آب در ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر در ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ۱۴ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر دارای دو ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺸﮏ و آﺑﯽ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﮐﻪ وارد ﻏﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ و در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻏﺎر ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ.

زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻏﺎر ﻗﻄﻌﺎ ﺣﯿﺮت ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﻨﺪ‌های را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﺷﻤﺎ را در ﻋﻤﻖ اﻓﮑﺎرﺗﺎن ﻏﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻗﺪم زدن و ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺸﮑﯽ، ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻧﺠﺎت و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎ وارد ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﺑﯽ اﯾﻦ ﻏﺎر دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﺮد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﺑﺎره ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺎر و ﻗﺪﻣﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و اﺳﺎﻣﯽ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻘﻒ ﻏﺎر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻏﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارد؛ و ﺣﺪود ۱/۵ ﺗﺎ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از آن زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد.

از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ اژدﻫﺎ، ﭘﻨﺠﻪ ﻋﻘﺎب، ﻣﯿﺪان ﺳﺘﻮنﻫﺎ، ﺷﯿﺮ ﻏﺎر، دروازه ﻏﺎر، ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ، ﻣﯿﺪان ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪس اﷲ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ دﯾﺪﻧﯽ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ زﯾﺮا دﻣﺎی داﺧﻞ ﻏﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻨﮏ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ. اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎرش ﺑﺮف ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻏﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

منبع : www.parsine.com
لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=13336

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند