شگفتی های دریاچه گهر لرستان + عکس

شگفتی های دریاچه گهر لرستان + عکس

05:5227۰

شگفتی های دریاچه گهر لرستان + عکس

راه های دﺳﺘﺮﺳﯽ: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪهی اﺷﺘﺮاﻧﮑﻮه، ﺑﯿﻦ دورود، اﻟﯿﮕﻮدرز و ازﻧﺎ ﻗﺮار دارد. ﺗﺎ اﻟﯿﮕﻮدرز را ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺎدهروی و از ﻣﺴﯿﺮ روﺳﺘﺎی ﻃﯿﺎن ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻃﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از اﻟﯿﮕﻮدرز ﺗﺎ درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ ﺣﺪود ۷۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. در ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای دﯾﺪن درﯾﺎﭼﻪ اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺪن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن دورود اﺳﺖ. درﯾﺎﭼﻪ در ۳۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی دورود ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ۴۱۶ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد. در ﮐﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪی ﮔﻬﺮ ﭼﻨﺪان راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮔﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﮔﻮد اﺳﺖ. اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﮕﯿﻦ زاﮔﺮس در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺷﺘﺮاﻧﮑﻮه در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ۲۳۵۰ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در زﻣﺮه آب ﺷﯿﺮﯾﻨﻬﺎ ﻗﺮار دارد اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ، در ﺳﺎل ۱۸۸۸ ﻣﯿﻼدی اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮد زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آ-رودﻟﺮ ﻧﺎم داﺷﺖ و ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺷﻒ درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ در ﺳﺎل ۱۸۹۱ ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺎح ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻨﺎم ژان ژاک دوﻣﺮﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ‌ی ﮔﻬﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ، “درﯾﺎﭼﻪ‌ی اﯾﺮان ”ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل ۱۸۹۰ ﻣﯿﻼدی اﯾﺰاﺑﻼﻟﻮﺳﯽ ﺑﯿﺸﻮپ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺎر، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی درﯾﺎﭼﻪ‌ی ﮔﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﺪود ۱۰۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎده ﻃﯽ ﮐﺮد. درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ۲ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﮔﻬﺮ ﺑﺰرگ (ﮐﻠﻪ ﮔﻬﺮ) و ﮔﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ (ﮐﺮه ﮔﻬﺮ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺣﺪود ۱۷۰۰ ﻣﺘﺮ درازا و ۴۰۰ ﺗﺎ ۸۰۰ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ و ۴ ﺗﺎ ۲۸ ﻣﺘﺮ ژرﻓﺎ دارد.

ﺳﺎﺣﻞ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﺧﻞ درﯾﺎﭼﻪ (ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ) و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞاش (ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ) ﮐﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺎﺳﻪای دارد و ﺑﺮای ﺷﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دارای ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﺨﺮ‌های اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ درﯾﺎﭼﻪ، ﺟﻨﮕﻠﯽ اﻧﺒﻮه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺷﺮف ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی آن ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﻧﺒﻮه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ. از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ، ﺟﻮی آﺑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽرﯾﺰد ﮐﻪ اداﻣﻪ آن ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﺣﺪود ۴۰ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎدهروی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ (ﮔﻬﺮ دوم ﯾﺎ ﮔﻬﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ) رﺳﯿﺪ. ﻋﻤﻖ آن ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻒ درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪ.

شگفتی های دریاچه گهر لرستان + عکس

ﺟﺮﯾﺎن ورودی آب درﯾﺎﭼﻪ ۱۰ ﻓﻮت ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺣﺪود ۲۰ ﻓﻮت ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ آب ﺧﺮوﺟﯽ درﯾﺎﭼﻪ وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ. آب اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ورودی آن ﯾﻌﻨﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﭘﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای آﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻨﮏ و رﻧﮕﯽ ﺷﻔﺎف و ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻤﻠﻮ از ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﯾﺎ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻓﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺷﺘﺎب وارد درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه وارد درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط، ﺑﯿﺪ، ﺑﺎدام، ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ، ﮔﻼﺑﯽ وﺣﺸﯽ، ﭼﻨﺎر، ﻧﺎرون، ﺑﻠﻮط ﻣﺎزو، ﮔﺮدو، اﻧﺠﯿﺮ، زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﮏ، ﺳﯿﺐ، زاﻟﺰاﻟﮏ، ارژن، ﮐﻨﺎر ﮐﻬﻮر، اﻧﺎر، ﮔﺰ، و ﻣﻮی وﺣﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻞﻫﺎی ﻻﻟﻪ واژﮔﻮن، ﺷﻘﺎﯾﻖ، زﻧﺒﻖ و ﻻﻟﻪ وﺣﺸﯽ ﺗﺎج ﺧﺮوﺳﯽ و اﺧﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﺑﺰﯾﺎن و دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺷﺘﺮاﻧﮑﻮه ﺑﺎ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻣﺘﻨﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺰ، ﻗﻮچ، آﻫﻮ، ﮐﻞ، ﭘﻠﻨﮓ، ﮔﺮگ، ﮔﺮاز، ﺧﺮس ﻗﻬﻮهای، ﮐﻔﺘﺎر، روﺑﺎه، ﺷﻐﺎل، ﺧﺮﮔﻮش و اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب، ﮐﺒﮏ، ﺷﺎﻫﯿﻦ، ﺗﯿﻬﻮ و آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽ، ﻻکﭘﺸﺖ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن و ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮔﻬﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در اﺛﺮ وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﺮز‌های ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﺳﺖ.

اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺴﻞ اﺻﻠﯽ اﻣﺮوزی زاﮔﺮسﻗﺮار دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً در اﺛﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﻞ و روﯾﺪاد ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﺳﻨﮓ رﯾﺰش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ از ﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮ دورود و ﺷﻬﺮداری دورود، ﻃﺮح دﻋﻮی ﺷﺪ و ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﺪ. وزارت ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮی، ﻧﺎﻣﻪ‌ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ دورود را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻮار ﺷﻬﺮ دورود ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﻮزه ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دورود ﻗﺮار دارد ارﺳﺎل ﮐﺮد.

در اواﺧﺮ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرش ﺑﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﺮف ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ ﯾﺦ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ از درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﺮﺳﻮم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﮐﺮدن، ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ در درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد اﺧﯿﺮا ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی ﻣﺜﻞ اﺳﮑﯽ روی آب در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.

شگفتی های دریاچه گهر لرستان + عکس

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (ﻣﺎه ﻫﺎی ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد) و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر (ﺑﻪ وﯾﮋه اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻫﺎی اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﻻﻟﻪ واژﮔﻮن اﺳﺖ)، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ از ﺳﺎل ﮐﻤﯽ ﻫﻮا ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮف و ﯾﺦ درﯾﺎﭼﻪ و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف آب ﺷﺪه و درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت و ﻓﺮاﻏﺖ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.

منبع : www.parsine.com
لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=12843

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند