قیمت انواع باتری خودرو

02:008۰

فالکون

آمپرقیمت ( تومان )
  ۴۵ اتمی
  ۵۵ اتمی
  ۶۰ اتمی
  ۶۲ اتمی
  ۶۶ اتمی
  ۷۰ اتمی
  ۷۵ اتمی
  ۸۰ اتمی
  ۹۰ اتمی
  ۱۰۰ اتمی

کابوک

آمپرقیمت ( تومان )
  ۵۵ اتمی
  ۶۰ اتمی ۴۳۵,۰۰۰
  ۶۶ اتمی ۴۸۰,۰۰۰
  ۷۰ اتمی ۵۰۴,۰۰۰
  ۷۴ اتمی ۵۳۵,۰۰۰

سهند

آمپرقیمت ( تومان )
  ۵۰ اتمی ۳۶۰,۰۰۰
  ۵۵ اتمی ۴۰۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی ۴۳۲,۰۰۰
  ۶۶ اتمی ۴۷۵,۰۰۰
  ۷۰ اتمی ۵۰۴,۰۰۰
  ۷۴ اتمی ۵۳۰,۰۰۰
  ۹۰ اتمی
  ۹۰ اسیدی ۶۵۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اسیدی
  ۱۲۰ اسیدی
  ۱۵۰ اسیدی ۱,۰۸۰,۰۰۰
  ۲۰۰ اسیدی ۱,۴۴۰,۰۰۰

هندل

آمپرقیمت ( تومان )
  ۵۵ اتمی ۵۳۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی ۵۸۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی ۶۴۰,۰۰۰
  ۷۰ اتمی ۶۸۰,۰۰۰
  ۷۴ اتمی ۷۱۵,۰۰۰

واریان

آمپرقیمت ( تومان )
  ۵۰ اتمی ۴۲۰,۰۰۰
  ۵۵ اتمی ۴۷۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی ۵۱۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی ۵۶۰,۰۰۰
  ۷۴ اتمی ۶۳۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اتمی ۸۵۰,۰۰۰

تینو

آمپرقیمت ( تومان )
  ۵۰ اتمی ۵۲۵,۰۰۰
  ۵۵ اتمی ۵۴۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی ۵۹۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی ۶۴۵,۰۰۰
  ۷۰ اتمی ۶۸۵,۰۰۰
  ۷۴ اتمی ۷۲۵,۰۰۰

صبا باطری

آمپرقیمت ( تومان )
  آرمو ۵۰ ۲۶۵,۰۰۰
  آرمو ۵۵ ۲۸۵,۰۰۰
  آرمو ۶۰ ۳۰۰,۰۰۰
  آرمو ۶۶ ۳۳۰,۰۰۰
  آرمو ۷۰ ۳۵۰,۰۰۰
  آرمو ۷۴ ۳۶۰,۰۰۰
  آرمو ۸۸ ۴۳۰,۰۰۰
  آرمو ۹۰ ۴۳۰,۰۰۰
  آرمو ۱۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
  آرمو ۱۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
  آرمو ۱۵۰ ۶۹۰,۰۰۰
  آرمو ۲۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
  واریان ۵۰ ۲۶۵,۰۰۰
  واریان ۵۵ ۲۸۵,۰۰۰
  واریان ۶۰ ۳۰۰,۰۰۰
  واریان ۶۶ ۳۳۰,۰۰۰
  واریان ۷۰ ۳۵۰,۰۰۰
  واریان ۷۴ ۳۶۰,۰۰۰
  واریان ۹۰ ۴۳۰,۰۰۰
  واریان ۱۰۰
  واریان ۱۲۰

پوما

آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵
  ۴۵
  ۵۵ ۵۱۱,۰۰۰
  ۶۰ ۵۳۳,۰۰۰
  ۶۲
  ۶۶
  ۷۰ ۶۵۱,۰۰۰
  ۷۴
  ۸۸
  ۹۰ ۸۳۵,۰۰۰
  ۱۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
  ۱۲۰
  ۱۵۰
  ۱۷۰
  ۲۰۰

آرارات

آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵
  ۴۵
  ۵۵ ۳۶۰,۰۰۰
  ۶۰
  ۶۲ ۴۰۵,۰۰۰
  ۶۶ ۴۳۰,۰۰۰
  ۷۰
  ۷۴ ۴۸۳,۰۰۰
  ۸۰
  ۸۸
  ۹۰
  ۱۰۰
  ۱۲۰
  ۱۵۰
  ۱۷۰
  ۱۸۰
  ۲۰۰

سوزوکی

آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵ ۶۵۰,۰۰۰
  ۴۵ ۷۶۰,۰۰۰
  ۵۰ ۷۰۰,۰۰۰
  ۵۵ ۶۸۰,۰۰۰
  ۶۰ ۷۵۰,۰۰۰
  ۶۲
  ۶۶ ۸۲۵,۰۰۰
  ۷۰ ۸۵۰,۰۰۰
  ۷۴ ۹۲۵,۰۰۰
  ۸۸ ۱,۰۸۰,۰۰۰
  ۹۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
  ۱۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
  ۱۲۰
  ۱۵۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰
  ۱۶۰
  ۱۹۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰
  ۲۰۰ ۲,۴۲۰,۰۰۰

اوربیتال (وان)

آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵ ( اتمی ) ۶۱۵,۰۰۰
  ۴۵ ( اتمی ) ۷۲۰,۰۰۰
  ۵۰ ( اتمی ) ۵۷۵,۰۰۰
  ۵۵ ( اتمی ) ۶۸۰,۰۰۰
  ۶۰ ( اتمی ) ۷۳۵,۰۰۰
  ۶۶ ( اتمی ) ۸۰۵,۰۰۰
  ۷۰ ( اتمی ) ۸۱۰,۰۰۰
  ۷۴ ( اتمی ) ۸۸۰,۰۰۰
  ۸۸ ( اتمی ) ۱,۰۱۰,۰۰۰
  ۱۰۰ ( اتمی ) ۱,۱۵۰,۰۰۰
  ۱۲۰ ( اتمی )
  ۱۵۰ ( اتمی ) ۱,۷۵۰,۰۰۰
  ۱۷۰ ( اتمی ) ۱,۹۸۰,۰۰۰
  ۱۹۰ ( اتمی ) ۲,۲۲۰,۰۰۰
  ۲۰۰ ( اتمی ) ۲,۳۳۵,۰۰۰

اتمیک (توان)

آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵
  ۴۵ ۳۷۰,۰۰۰
  ۵۰ ۳۵۰,۰۰۰
  ۵۵ ۳۸۰,۰۰۰
  ۶۰ ۴۱۰,۰۰۰
  ۶۶ ۴۴۵,۰۰۰
  ۷۰ ۴۸۰,۰۰۰
  ۷۴ ۴۹۵,۰۰۰
  ۸۸ ۵۹۵,۰۰۰
  ۹۰
  ۱۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
  ۱۲۰
  ۱۵۰
  ۱۹۰

برنا

آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵ ۴۵۰,۰۰۰
  ۴۵ ۵۰۰,۰۰۰
  ۵۰ ۴۸۰,۰۰۰
  ۵۵ ۵۲۰,۰۰۰
  ۶۰ ۵۷۰,۰۰۰
  ۶۲ ۵۹۰,۰۰۰
  ۶۶ ۶۰۰,۰۰۰
  ۷۰ ۶۷۰,۰۰۰
  ۷۴ ۶۷۰,۰۰۰
  ۸۰
  ۸۸ ۷۹۵,۰۰۰
  ۹۰ ۸۳۰,۰۰۰
  ۱۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
  ۱۲۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰
  ۱۵۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
  ۲۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=3583

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند