قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی – قیمت روز ماهی

16:008۰

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی – قیمت روز ماهی

عنوانوزنقیمت

ماهی آمور کپور علفخوار سفید

هرکیلو

۴۳,۰۰۰

ماهی آمور کپور علفخوار سفید

هرکیلو

۴۶,۰۰۰

ماهی کپور سرگنده بیگ هد

بالای ۳۰۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰

ماهی کپور سرگنده بیگ هد

۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰

ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی

بالای ۱۵۰۰گرم

۲۷,۰۰۰

ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی

بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰گرم

۲۴,۰۰۰

ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی

بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰

ماهی قزل آلای رنگین کمان

بالای ۳۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰

ماهی کپور پرورشی

بالای ۱۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰

ماهی کپور پرورشی

بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم

۳۷,۰۰۰

ماهی بچه شیر با سر و دم

۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۸۳,۰۰۰

ماهی بچه شیر با سرو دم

بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰

ماهی بیاح

بالای ۲۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰

ماهی حلوا سیاه

بالای ۱۰۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰

ماهی حلوا سیاه

بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰

ماهی راشکو

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰

ماهی راشکو

بالای ۳۰۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰

ماهی خامه ماهی زیبا

بالای ۳۰۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰

ماهی خامه ماهی زیبا

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰

ماهی سارم

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰

ماهی سارم

بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰

ماهی سرخو

بالای ۳۰۰۰ گرم

۸۳,۰۰۰

ماهی سرخو

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰

ماهی سکن با سرودم

بالای ۲۰۰۰ گرم

۵۷,۰۰۰

ماهی سنگسر طلایی

بالای ۱۰۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰

ماهی سنگسر طلایی

بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰

ماهی سنگسر سایر انواع

بالای ۱۰۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰

ماهی سی باس

هر کیلوگرم

۷۱,۰۰۰

سی باس با سر و دم شکم خالی منجمد

هر کیلوگرم

۵۹,۰۰۰

ماهی شانک

بالای ۴۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰

ماهی شوریده

بالای ۷۰۰ گرم

۹۲,۰۰۰

ماهی شوریده

بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰

ماهی شیر خلیج فارس با سرودم

بالای ۳۰۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰

ماهی شیر خلیج فارس بی سرود

بالای ۳۰۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰

ماهی صافی موج دار (بلدرچین)

بالای ۱۰۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰

ماهی طوطی ماهی

بالای ۱۰۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰

ماهی عروس

بالای ۷۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰

ماهی قباد

بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۶۲,۰۰۰

ماهی کوتر دم سبز با سر و دم

بالای ۳۰۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰

ماهی کوتر دم سبز با سرودم

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم

بالای ۳۰۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰

ماهی کتو

بالای ۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰

ماهی کفشک

بالای ۱۰۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰

ماهی کفشک

بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰

ماهی گیش مقوا

بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰

ماهی گیش مقوا

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰

ماهی گیش مقوا

بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰

ماهی میش شکم پر

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰

ماهی میش شکم پر

بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰

ماهی میش شکم خالی

بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰

ماهی هامور

بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم

۷۲,۰۰۰

ماهی هامور

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰

ماهی بچه شیر منجمد

بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰

ماهی منجمد بلووارهو وارداتی

سایز L

۰

ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده

سایزS

۱۰۰,۰۰۰

ماهی منجمدتیلا پیا فیله شده

سایزm و L

۱۰۵,۰۰۰

ماهی منجمد حسون

سایز L

۱۹,۰۰۰

ماهی منجمد حسون

سایز M

۱۷,۰۰۰

ماهی حلوا سیاه منجمد

سایز XL

۷۶,۰۰۰

ماهی حلوا سیاه منجمد

سایز L

۷۴,۰۰۰

ماهی حلوا سیاه منجمد

سایز M

۷۲,۰۰۰

ماهی راشگو منجمد

سایزL , XL

۸۲,۰۰۰

ماهی ردکاد منجمد وارداتی

سایز L

۱۶,۰۰۰

ماهی سارم صنعتی منجمد

سایزL , XL

۲۹,۰۰۰

ماهی منجمد سالمون نروژی شکم خالی

هر کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰

ماهی منجمد سرخو

سایز L

۶۴,۰۰۰

ماهی منجمد سلطان ابراهیم

سایز L

۲۶,۰۰۰

ماهی منجمد سلطان ابراهیم

سایز M

۲۲,۰۰۰

ماهی منجمد سنگسر سایر انواع

سایز L ,M

۴۰,۰۰۰

ماهی پرستو

کمتر از ۵۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰

ماهی منجمد سنگسر طلایی

سایز L

۵۰,۰۰۰

ماهی شوریده منجمد داخلی

سایز M

۶۸,۰۰۰

ماهی شوریده منجمد داخلی

سایز L

۷۴,۰۰۰

ماهی شوریده منجمد داخلی

سایز XL

۷۷,۰۰۰

ماهی شیر با سر و دم

بالای ۳۰۰۰ گرم

۷۹,۰۰۰

ماهی شیر بی سر و دم منجمد

هر کیلوگرم

۸۹,۰۰۰

ماهی اردک ماهی شمال

بالای ۷۰۰ گرم

۸۳,۰۰۰

ماهی سفید دریایی شمال

بالای ۸۰۰ گرم

۹۲,۰۰۰

ماهی سفید دریایی شمال

بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۸۲,۰۰۰

ماهی سوف شمال

بالای ۸۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰

ماهی سوف شمال

بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰

ماهی سیم شمال

هر کیلوگرم

۲۰,۰۰۰

ماهی کفال شمال

بالای ۸۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰

ماهی کفال شمال

بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰

ماهی کیلکا شمال

هر کیلوگرم

۱۳,۰۰۰

حتما بخوانید : قیمت قند و شکر

منبع قیمت ها:forsatnet.ir

لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=3675

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند