قیمت گوشت- قیمت روز گوشت قرمز

18:0022۰

عنوانقیمت

خورشتی بی استخوان گوسفند

۱۲۹,۰۰۰

راسته با استخوان گوسفند

۱۲۶,۰۰۰

راسته بی استخوان گوسفند

۱۸۴,۰۰۰

ران پاک کرده با استخوان گوسفند

۱۵۱,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفند

۱۱۹,۰۰۰

سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق ۷ دنده) گوسفند

۱۲۶,۰۰۰

کف دست با ماهیچه گوسفند

۱۴۹,۰۰۰

کف دست بدون ماهیچه گوسفند

۱۴۴,۰۰۰

قلوه گاه با استخوان گوسفند

۷۱,۰۰۰

قلوه گاه بی استخوان گوسفند

۷۸,۰۰۰

گردن گوسفند

۱۲۶,۰۰۰

ماهیچه گوسفند

۱۶۸,۰۰۰

ماهیچه پلویی گوسفند

۱۶۶,۰۰۰

دمبالیچه گوسفند

۷۷,۰۰۰

گوسفندی خورشتی

۱۴۳,۰۰۰

گوساله خورشتی

۱۳۱,۰۰۰

راسته پاک کرده گوساله

۱۳۲,۰۰۰

ران پاک کرده گوساله

۱۳۲,۰۰۰

دمبالیچه گوساله

۹۰,۰۰۰

سردست پاک کرده گوساله

۱۳۰,۰۰۰

شقه گوساله

۹۸,۵۰۰

قلوه گاه گوساله

۹۰,۰۰۰

گردن گوساله

۱۲۶,۰۰۰

قلم گوساله

۱۴,۰۰۰

ماهیچه گوساله

۱۳۲,۰۰۰

چرخکرده مخلوط

۹۸,۰۰۰

دنبالچه گوسفندی

۵۸,۰۰۰

چرخکره گوساله

۹۸,۰۰۰

گوسفندی نیم شقه سردست

۱۲۲,۰۰۰

گوسفندی نیم شقه ران

۱۲۶,۰۰۰

گوسفندی سردست

۱۲۶,۰۰۰

گوسفندی شقه – لاشه

۱۲۸,۰۰۰

گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی

۱۵۵,۰۰۰

کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی

۱۳۳,۰۰۰

کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی

۹۸,۰۰۰

کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی

۲۶,۰۰۰

کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی

۴۳,۰۰۰

پاچه گوسفندی ۶ عددی بسته بندی

۹۵,۰۰۰

پاچه گوسفند ۴ عددی بسته بندی

۶۵,۰۰۰

زبان گوسفندی هرعدد

۳۷,۰۰۰

زبان گوسفند ۳ عددی بسته بندی

۱۱۶,۰۰۰

مغز گوسفند ۳ عددی بسته بندی

۸۴,۰۰۰

سیراب وشیردان گوسفند یک دست کامل بسته بندی

۴۳,۰۰۰

دل و جگر گوسفندی دست کامل

۱۱۵,۰۰۰

جگر سفید گوسفندی هر عدد

۱۵,۰۰۰

جگر سیاه گوسفندی هر بسته بندی

۱۷۳,۰۰۰

دل و قلوه گوسفندی هر بسته بندی

۱۷۳,۰۰۰

سیراب و شیردان گوساله هر بسته بندی

۳۷,۰۰۰

پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی

۲۹,۰۰۰

پاچه گوساله هر عدد بسته بندی

۴۴,۰۰۰

مغز گوساله هر عدد بسته بندی

۳۱,۰۰۰

زبان گوساله بدون حلقوم

۸۳,۰۰۰

دل و قلوه گوساله

۹۹,۰۰۰

جگر سیاه گوساله

۹۹,۰۰۰

دنبه

۶۵,۰۰۰

گوساله – ران گوساله منجمد داخلی

۹۵,۰۰۰

گوساله -سردست گوساله منجمد داخلی

۹۳,۰۰۰

گوسفندی – ران کامل گوسفندی منجمد داخلی

۹۳,۰۰۰

گوسفندی – کف دست کامل گوسفندی منجمد راخلی

۹۵,۰۰۰

گوسفندی – سردست گوسفندی منجمد داخلی

۸۵,۰۰۰

گوسفندی – گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی

۹۳,۰۰۰

گوسفندی – قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی

۶۹,۰۰۰

گوشت چرخکرده مخلوط منجمد

۵۳,۰۰۰

گوشت چرخکرده مخلوط منجمد

۴۵,۰۰۰

گوسفندی- راسته با استخوان منجمد داخلی

۸۹,۰۰۰

دام زنده

۵۵,۰۰۰

گوساله – قلوه گاه گوساله منجمد داخلی

۷۳,۰۰۰

گوسفندی – راسته با استخوان وارداتی

۹۹,۵۰۰

گوسفندی – ران پاک کرده گوسفندی با استخوان وارداتی

۱۲۹,۰۰۰

گوسفندی – سردست با ماهیچه وارداتی

۹۷,۰۰۰

گوسفندی – قلوه گاه با استخوان وارداتی

۵۷,۰۰۰

گوسفندی – قلوه گاه بی استخوان وارداتی

۶۰,۰۰۰

گوسفندی – گردن وارداتی

۹۷,۰۰۰

گوسفندی – ماهیچه وارداتی

۱۲۷,۰۰۰

گوسفندی – کف دست با ماهیچه وارداتی

۱۲۸,۰۰۰

گوسفندی – کف دست بدون ماهیچه وارداتی

۱۲۶,۰۰۰

گوسفندی -شقه – لاشه گوسفندی وارداتی

۹۹,۰۰۰

گوساله -ران منجمد برزیلی

۹۹,۰۰۰

گوساله – سردست منجمد برزیلی

۹۷,۰۰۰

گوسفندی -راسته با استخوان منجم برزیلی

۸۷,۰۰۰

گوسفندی – ران کامل منجمد وارداتی بره برزیلی

۹۹,۰۰۰

گوسفندی – قلوه گاه بدون استخوا منجمد برزیلی

۷۴,۰۰۰

گوسفندی – گردن با استخوان منجمد برزیلی

۹۱,۰۰۰

گوسفندی – کف دست کامل منجمد وارداتی برزیلی

۹۴,۰۰۰

گوساله فیله پاک کرده

۱۶۷,۰۰۰

گوسفندی سرسینه

۱۳۰,۰۰۰

گوساله سرسینه

۱۱۵,۰۰۰

گوسفندی نیم شقه سردست وارداتی

۹۹,۰۰۰

گوسفندی نیم شقه ران وارداتی

۱۰۰,۰۰۰

لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=3605

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند