معرفی ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن، مستحکم ترین دژ گیلان + عکس

05:4527۰

راه های دﺳﺘﺮﺳﯽ: ۲۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻓﻮﻣﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ روﺳﺘﺎی رودﺧﺎن – ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﮐﻠﻮان ۲۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺗﺎ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ۴۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﺷﻔﺖ ۲۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ و آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎ ﻓﻮﻣﻦ ۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺗﺎ ﻣﺎﮐﻠﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۳۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ۶۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

دژ رودﺧﺎن ﯾﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺴﺎﻣﯽ ﻧﺎم ﻗﻠﻌﻪای اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻮﻣﻦ در روﺳﺘﺎی رودﺧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ۲/۶ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ و ۶۵ ﺑﺮج و ﺑﺎرو و دﯾﻮاری ﺑﻪ ﻃﻮل ۱۵۰۰ ﻣﺘﺮ دارد. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻠﻌﻪ را در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

در دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن اﻟﻤﻮت ﺑﻮدهاﺳﺖ. ﺑﺮ روی ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺳﺮدر ورودی ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزه ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ رﺷﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد، درج ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ در ﺳﺎل ۹۱۸ ﺗﺎ ۹۲۱ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﺳﺖ. اﻣﯿﺮه ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ دﺑﺎج ﻓﻮﻣﻨﯽ (ﻣﻈﻔﺮاﻟﺴﻠﻄﺎن)، ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺑﯿﻪﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻃﺎﻋﺖ از ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد، و ﻗﻠﻌﻪ رود ﺧﺎن را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭙﺮدازد وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد و ﺑﻪ درﺑﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً دﺳﺘﮕﯿﺮ و در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻋﺪام ﺷﺪ.

اﯾﻦ دژ ﺑﺎ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﻌﻤﺎری و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و رزﻣﯽ، در ۳۰ ﻣﺮداد ۱۳۵۴ ﺧﻮرﺷﯿﺪی، ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۳/۱۵۴۹ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻟﻌﻪ رودﺧﺎن از دو ﺑﺨﺶ ارگ و ﻗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ. ارگ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در دو ﻃﺒﻘﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺟﻨﺲ آن از آﺟﺮ اﺳﺖ. ﻗﺮاولﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻮرﮔﯿﺮﻫﺎ و روزﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ اﻃﺮاف ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ. ﭼﺸﻤﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻗﻠﻌﻪ و ﮔﻮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ آن وﺟﻮد دارد. ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ دوازده ورودی، زﻧﺪان، در اﺿﻄﺮاری، ﺣﻤﺎم و آﺑﺮﯾﺰﮔﺎه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ دوازده ورودی دارد، ﭼﺸﻤﻪ، ﺣﻮض، آباﻧﺒﺎر، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ، ﺣﻤﺎم، آﺑﺮﯾﺰﮔﺎه ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ و ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮج و ﺑﺎرو ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ، دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ۴۰ ﺑﺮج دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ دور ﺗﺎ دور ﻗﻠﻌﻪ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ آن ﺑﺎ ﻃﺎقﻫﺎی ﮔﻨﺒﺪی ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

دور ﺗﺎ دور دﯾﻮارﻫﺎ و ﺑﺮجﻫﺎ روزﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﯿﺐدار دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﺬاب و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻠﻌﻪ، ﻫﯿﭻﮔﺎه دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﺮده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ. ﻧﺎم ﺑﻮﻣﯽ و ﮔﯿﻠﮑﯽ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ، ﻗﻠﻪ رۊﺧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در زﺑﺎن ﺗﺎﻟﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ رۊﺧﺆن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﻧﺎم ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن، ﻣﺘﺮادف ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎم ﮔﯿﻠﮑﯽ ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺖ. ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ، ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﺳﺖ؛ آن را ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎﻧﻪای (ﻗﻠﻪ رۊﺧﺎن) ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ در دورهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺰار ﭘﻠﻪ، ﺣﺴﺎﻣﯽ، ﺳﮑﺴﺎر، ﺳﮕﺴﺎر و ﺳﮕﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ.

معرفی ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن، مستحکم ترین دژ گیلان + عکس

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن رودﺧﺎﻧﻪ‌ای ﺑﻪ ﻧﺎم رﺧﻮن ﺟﺮﯾﺎن دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻪ رﺧﻮن و ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن دژ رودﮔﺎن ﯾﺎ روﮔﺎن؛ ﯾﻌﻨﯽ دژی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رود ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮوز زﻣﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻈﻤﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۸۳۰ ﻣﯿﻼدی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل، آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺷﻮدزﮐﻮ ﺧﭽﮑﻮ Aleksander Borejko Chodźko؛ ﻣﺤﻘﻖ اﯾﺮانﺷﻨﺎس ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ، در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ و ﺳﻮال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﻠﻪﻫﺎی ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎی ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ۱۶۰۰ ﭘﻠﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﭘﻠﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻃﯽ ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻣﺘﺪاد دﯾﻮارﻫﺎ و ﺑﺮجﻫﺎ از زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺑﻪ ۹۳۵ ﭘﻠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺰار ﭘﻠﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ﺑﺎ ۶/۲ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﺣﺪود ۵۰۰ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻋﺮﺿﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارد. ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮج و ﺑﺎروﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ۱۵۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ آﺟﺮ و ﺳﻨﮓ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ از دو ﻗﺴﻤﺖ ارگ و ﻗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ارگ ﻣﺤﻞ ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن و ﺣﺮمﺳﺮا و ﻗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ارگ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ در دو ﻃﺒﻘﻪ و از آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺮاولﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻮرﮔﯿﺮﻫﺎ و روزﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ اﻃﺮاف ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. دارای دو ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ، ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺮاس اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاس ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﺸﻤﻪ آﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮده (ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﯾﯿﻼق زردﺧﻮﻧﯽ آورده اﻧﺪ) در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﯿﺎط آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل ۱۳۶۹ ﮔﯿﻼن ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺣﯿﺎ ﺷﺪ.

در اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺟﻮد دارد و در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ﮐﻮﻫﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻏﺎری در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺒﻼ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻋﻼﻣﺖ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۵۴ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﯾﮏ ﻣﮑﺎن زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺖ. در ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ﺑﺎزار ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن آن را در ﭘﺎی ﻗﻠﻌﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺮ‌های و ﭼﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺷﮕﻢﮔﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﻔﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎ و ﺧﻮارﮐﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽاﻧﺪ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻗﻠﻌﻪ رودﺧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﮑﻤﻮﻓﺮوشﻫﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺟﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻣﺎن ﺳﻔﺮﺗﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﺎدوﯾﯽ، ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. زﯾﺮا در زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮد و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=8495

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند